Yeni Marka Yaratma Sözleşmesi

TRİBER ÜRÜN HİZMET VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  1. TRİBER

Unvanı : Triber Teknoloji A.Ş

Adresi : Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi, Şişhane Sk.No:5 Kat:2 Şişhane/İSTANBUL

İnternet Sitesi: https://triber.shop/

Ticaret Sicil No: 260973-5

MERSİS No: 0859118081700001

 1. KULLANICI

Kullanıcı, Triber’a üye olurken ve mağaza oluşturma sırasında isim, soy isim, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın Triber’a üyelik esnasında girdiği bilgiler yukarıda zikredilen taraf bilgileri yerine geçecek olup Kullanıcı, verilen bilgilerin doğruluğundan, bu hususta doğacak tüm uyuşmazlıklardan ve Triber’a yöneltilen taleplerden münhasıran sorumlu olacaktır.

Triber ve Kullanıcı bir arada “Taraflar”, ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılacaktır.

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU

Triber, online platformlar üzerinden kullanıcılarına özel merchandise ürünlerin satışını sağlayan bir teknoloji şirketidir.

İşbu sözleşmenin konusunu, Triber’da mağaza oluşturmak isteyen kullanıcılar için Triber kullanım şartları, kurallar ve yasal sorumluluklar oluşturmadır.

Kullanıcı, üyelik oluşturduğu esnada ve Triber’da mağazada açmadan önce işbu sözleşmeyi detaylı bir şekilde incelemelidir. Kullanıcı, mağaza oluştururken işbu sözleşmenin bulunduğu ”okudum, anladım, onaylıyorum” kutusunu işaretlemekle beraber tüm sözleşme şartlarını eksiksiz olarak kabul etmiş sayılacak olup Kullanıcı’nın sözleşmeyi okumadığını ve sözleşmenin genel işlem koşulları içerdiği beyanı kabul görmeyecektir.  

Bu kapsamda işbu sözleşme, Kullanıcı’nın Triber’a ait web platformunda mağaza oluşturması ve internet sitesinde yer alan yönergeler kapsamında Kullanıcı’nın fikir ve talimatları doğrultusunda yine Kullanıcı tarafından belirlenecek ürün grubunun, Triber tarafından Kullanıcı’nın açtığı mağazaya özel tasarımı, üretimi ve satışı noktasında sağladığı hizmetler (bundan böyle “İş” olarak anılacaktır.) ile ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onaylamakla birlikte Triber’a ait platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve sunulan hizmete ilişkin olarak Triber tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. Triber, dilediği zaman ve tek yanlı olarak sunduğu hizmette değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Triber tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Triber tarafından 1.1. maddede zikredilen internet sitesinde (bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır.) ilan edilerek Kullanıcı’lara duyurulur ve mezkur değişiklikler ilan tarihi itibariyle Kullanıcı yönünden bağlayıcılık kazanır.

 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • İşbu sözleşme konusu İş’e konu edilen ürünler, Kullanıcı tarafından platform ve işbu sözleşmede zikredilen yönergelere uygun olarak Triber’ın ”ürün tasarım” paneli üzerinden tasarlanabilir ya da Kullanıcı farklı bir ortamda bulunan tasarımlarını yine aynı panel üzerinden platforma yükleyebilir.
  • Kullanıcı Triber tarafından üretilen ürünleri, Triber’a ait satış organları dışında satamaz, Triber’ı devreden çıkarmaya yönelik hiçbir tasarrufta bulunamaz. Aksinin tespiti halinde Kullanıcı, Triber’ın uğradığı tüm zarar ve ziyana ek olarak Triber dışında satışı yapılan ürünlerin toplam bedeli kadar cezai tutarı Triber’a ödemekle mükelleftir.
  • Kullanıcı’nın, Triber’da kullanıcı olurken sisteme yüklediği “mağaza ismi” veya “logo” üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Triber bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir. Ayrıca işbu sebeple Triber’ın herhangi bir zarara uğraması veyahut Triber’a bir talep yöneltilmesi halinde, mezkur zarar ve taleplerden münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.
  • Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında Triber üzerinden satışı yapılacak ürünlerin ve bu ürünler ile birlikte oluşturduğu üyelik kapsamında kendisi tarafından platforma yüklenen fotoğraf, video vs. her türlü yazılı, görsel ve sesli yayın ve basımın Triber tarafından her türlü dijital ve basılı medyada kullanılabilmesine peşinen muvafakat etmiş olup bu hususta KVKK kaynaklı itiraz haklarından feragat etmiştir.
  • Triber satış politikası olarak ürün satışlarından elde edilen gelirlerin %10’u, Triber’ın anlaşmalı olduğu ve satın alma esnasında tüketicinin seçtiği bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanmakta olup Kullanıcı bu hususu peşinen kabul etmiştir. Kullanıcı, bağış yapılan tutarla ilgili Triber’a yönelik hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır.
  • Kullanıcı, Triber tarafından kendi nam ve hesabına üretimi yapılan ürünlerin tasarımının kendisine ait olduğunu, bunlarla ilgili başta FSEK olmak üzere ilgili mevzuattan doğan uyuşmazlık ve iddiaların tek ve münhasır muhatabının kendisi olduğunu, Triber’ın işbu nedenle zarara uğraması adına bu zararı derhal karşılayacağını ve Triber aleyhine işbu sebeplerle hukuki, idari, icrai ve sair yasal yollara başvurulması halinde Triber’a her türlü desteği sağlayacağını, mezkûr takipler neticesi Triber aleyhine hükmedilen tazminat, ceza ve sair bedelleri karşılayacağını, kendi fikir ürünü olan tasarımların fikri ve sınai haklarının tümüyle kendine ait olduğunu gayrikabili rücu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  • Kullanıcı, tasarımını yaptığı ürünlerin, işbu sözleşme yürürlükte kaldığı süreç boyunca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her nevi haklarını (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25. maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını), münhasıran ürünlerin üretilebilmesi ve satılabilmesi adına, Triber’a devrettiğini kabul eder.
  • Kullanıcı, Triber’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyeliğini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
  • Kullanıcı, platformu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz
  • İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Triber’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Triber’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • TRİBER SERVİS / GİZLİLİK POLİTİKASI
 • Triber’a üyelik işlemleri sırasında kullanıcılardan isim, soyad, kendi oluşturduğunuz şifreniz, mail bilgileriniz ve üyelik sözleşmenizin gönderilebilmesi için adres bilgileriniz alınmaktadır. Kullanıcıların, üye olma aşamasında gizlilik politikasını kabul etmesi gerekmektedir.
  • Kullanıcı, platform üzerinden, hukuka ve gerçeğe aykırı bilgi vermemek kaydıyla kişisel bilgi ve adresini istediği zaman değiştirebilir veya silebilir.
  • Triber, kullanıcılara ve ziyaretçilerine ait bilgileri, üçüncü kişi ve kurumlara vermemeyi taahhüt eder. Herhangi bir adli/idari/cezai süreç işletilmesi durumunda ise ilgili makamlarca yasal yollardan talep edilecek bilgiler, sadece ilgili makama verilecektir.
  • Kullanıcı bilgileri sadece kullanıcının kendisi ile ilgili işlemlerde kullanılır.
  • Kullanıcı/müşteriler ile Triber arasındaki iletişimin güvenliği, 128 bit şifreli koruma sağlayan SSL sertifikaları ile sağlanmaktadır. Şifrelemenin aktif olduğunu, Üye olma ve ödeme sayfasında, internet tarayıcısının alt veya üst kısmında görülebilecek bir kilit veya anahtar simgesinden ve adres satırının “https://” ile başlamasından anlaşılabilir.
 • SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH
 • İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup sözleşme konusu İş devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.
  • Triber, hiçbir ihbar öneliyle bağlı olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi diledikleri zaman ve sebep bildirmeksizin feshedebilir. Kullanıcı, böyle bir durumda mağaza satışından elde edilen kar dışında hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır.
  • Triber, Kullanıcı’nın işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine aykırı davrandığını tespit etmesi halinde işbu sözleşmeyi derhal ve haklı nedenle feshedebilecektir. Ayrıca sözleşmenin bu nedenle feshi halinde Triber’ın uğradığı zararı tazmin hakkı saklıdır.
  • Bu sözleşme aşağıda yazılı nedenlerle ihbarsız olarak kendiliğinden münfesih olur;

a) Taraflardan birinin iflas etmesi veya borçlarını ödemekten acze düşmesi

b) Gerçek kişi tarafın ölümü

c) Tüzel kişi tarafın tüzel kişiliğinin feshedilmesi,

d) Kullanıcı’nın tasarımlarının FSEK kapsamında kullanım/işleme vs. hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi

 • Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, Kullanıcı tarafından tasarlanan sözleşme konusu ürünlerden –varsa- stokta kalanlar satılacak ve Triber bu ürünlerin yeni üretimini yapmayacaktır. Stoktaki ürünler tükenene dek sözleşme hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 • HİZMETİN İŞLEYİŞİ VE MALİ HÜKÜMLER
 • İşbu sözleşme konusu iş ve hizmetlerin işleyişi şu şekilde olacaktır;
 • Kullanıcı, işbu sözleşmede belirlenen hususlar dahilinde Triber’a üye olarak “mağaza oluştur” seçeneğinden kendi mağazasını oluşturur ve mağaza adını belirler
 • Triber tarafından Kullanıcı tasarımlarının basımı için belirlenen ürünler dahilinde kullanıcı, 3.1. madde doğrultusunda tasarımını sisteme yükler,
 • Kullanıcı, ürün tasarımını takip eden aşamada platform üzerinden çıkan “bu üründen kaç TL kar elde etmek istiyorsunuz?” sorusuna tasarımını yaptığı ürünlerden elde etmeyi hedeflediği kar tutarını girer,
 • Triber, Kullanıcı tarafından belirlenen kar bedelinin üzerine tasarımın basılacağı ürünün temel fiyatı, KDV, Stopaj, STK bedeli, Ödeme Sistemi hizmet bedeli, %10 Triber pay ve sair giderleri ekleyerek tahmini bir satış bedeli oluşturur,
 • Kullanıcı, bedeli onaylaması halinde ürünü Triber’ın onayına gönderir,
 • Triber’ın ürünü onaylaması halinde sözleşme konusu hizmet ilişkisi de başlar ve ürün satışa çıkar.
  • Ürünlerin satış bedelinden Triber tarafından belirlenen taban fiyat, vergi ve masraflar (ödeme sistemi vs.) düştükten sonra kalan bakiye tutarın (kâr) %10’luk kısmı Triber’a hizmet bedeli olarak ödenecektir. Triber, bu tutarı Kullanıcı alacağından re’sen takas-mahsup etmeye tam yetkili olup Kullanıcı’nın ödemeleri Triber’ın alacağı düştükten sonra kalan tutar üzerinden yapılacaktır.
  • Triber ve Kullanıcı; ürün satışından kendilerine kalan alacaklarının %10’luk kısmını alıcı müşteri tarafından belirlenen STK’ya yatıracaktır. Triber, Kullanıcı gelirine göre belirlenen %10’luk STK bağış payını Kullanıcı alacağından keserek belirlenen STK’ya Kullanıcı adına yatırmaya tam yetkilidir. Kullanıcı bu durumda Triber’a eksik ödeme veya hizmet iddiasında bulunamaz.
  • Kullanıcı’nın mağazasındaki ürün bedellerini değiştirmesi halinde değişim tarihinden itibaren gerçekleştirilen satışlara dair ödemeler güncel fiyat üzerinden gerçekleşecektir.
  • Triber, satış ve hizmetten doğan tüm vergi ve sair yükümlülükleri bir kül halinde ekleyerek Kullanıcı adına gider pusulası gösterecektir.
  • Kullanıcı’ya yapılacak ödemeler, Kullanıcı’nın mağazasında yer alan ürünlerin toplam satışından Kullanıcı payına düşen ve 6.1. ile sair maddelerde hesaplama yöntemi belirlenen kar bedelinin 100 TL’yi aşması halinde yapılacaktır. Eş deyişle, Kullanıcı, ancak mağazasındaki satışların kar bedelinin 100 TL’ye ulaşması halinde bu kar bedellerini topluca alacak olup kar bedelleri 100TL’ye ulaşmadan önce sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi veyahut Kullanıcı’nın mağazasında minimum 4 ay hiç satış yapılmaması halinde; kar bedelleri toplamı 100 TL’ye ulaşmamış dahi olsa Kullanıcı’ya elde ettiği kar ödenerek mağazası kapatılacaktır.
  • Kullanıcı’ya yapılacak ödeme; mağazasındaki satışlardan elde edilen kârın 100 TL’yi geçmiş olması kaydıyla, ödemesi yapılacak ürünün iade süresinin (ürünün teslim edilmesinden itibaren 14 gün) dolmasını takiben; iade süresinin dolduğu ayı takip eden bir sonraki ayın 3. Haftasının Cuma günü Triber tarafından Kullanıcı’nın platforma kaydettiği banka hesabına yatırılır. (Örneğin; mağaza kar bedeli 120 TL olan Kullanıcı’nın mağazasında satılan son ürünün satış tarihinin 12.02.2021 olması halinde iade süresi 27.02.2021’de dolmaktadır. Bu halde Kullanıcı’nın 120 TL ödemesi, 3. Ayın 3. Haftası Cuma günü yapılacaktır.)
 • GİZLİLİK
 • İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce ya da sonra taraflardan herhangi birinin, diğer tarafa vereceği ya da tarafların herhangi bir şekilde temin edecekleri tarafa ve/veya tarafın ticari ilişki içinde bulunduğu 3.gerçek ya da tüzel kişiler ile tarafın ortaklıkları veya tarafın bağlı olduğu ortaklıklara ait gizli bilgiler aşağıda tanımlanmıştır:

İşbu gizlilik sözleşmesi ve ekleri dâhil, her türlü müşteri bilgileri, şirket bilgileri, iş yapış şekilleri, Triber’in iştigal alanı ile ilgili fakat bunla sınırlı olmamak üzere ürün hammadde fiyatları, ürün fabrika hizmet ücretleri, üretime dair her türlü fiyat ve teknik bilgisi, tarafların servis tanımları, altyapı bilgileri, amaçlar, standartlar, ticari sırlar, teknik bilgiler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, şirket ortaklık bilgileri, data verileri, tarafların ticari ilişki ya da abonelik ilişkisi içinde bulunduğu 3.gerçek ya da tüzel kişiler ile tarafların ortaklıkları veya tarafların bağlı olduğu ortaklıklara ait tüm ve her türlü bilgi ve belgeler, know-how, tablo, grafik, doküman, mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, patent telif hakkı, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ile söz konusu ticari ilişki esnasında öğrenilen yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri, taraflardan herhangi birinin diğerine verdiği tüm teklif ve/veya talepler ve bunların içerikleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın taraflardan herhangi birine ait yazılı ya da sözlü tüm bilgi ve belgeler, iş ile ilgili olarak taraflar arasında yapılan her türlü tartışma, görüşme, telefon, telekonferans, toplantı ve bunun benzeri yollarla sağlanan tüm bilgiler vb dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yazılı, sözlü, elektronik tüm bilgi ve belgeler.

 • Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde başta müşteri bilgileri, ürün hammadde bilgileri, işin yapılış şekli ve ürün maliyet bedelleri olmak üzere Triber’dan herhangi bir şekilde temin edeceği gizli bilgileri;
 • Devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, koruyacağını,
 • Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ilişkinin amaçları dışında kullanmayacağını ve ifşa etmeyeceğini,
 • Triber’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara açıklamayacağını, satmayacağını ve/veya bedelsiz olarak vermeyeceğini, söz konusu bilginin ticari muamelelere konu yapılmayacağını veya sair yollara ilan edilmeyeceğini,

Gayrikabili rücu olarak peşinen beyan ve taahhüt etmektedir.

 • Taraflar arasında işbu sözleşmenin akdedilmesinden önce bir Gizlilik Sözleşmesi imzalanmışsa, gizlilik hükümleri bakımından Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan hususlar esas alınacaktır.
 • SON HÜKÜMLER
  • İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin hukuken etkisiz ya da geçersiz olması ya da etkisiz ya da geçersiz hale gelmesi, işbu Sözleşmenin ifasını önlemediği ya da önemli ölçüde engellemediği takdirde geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu takdirde, Taraflar yasal gereklere uygun olarak geçersiz hüküm yerine kaim olmak üzere tarafların yarar ve çıkarlarına hizmet edecek yeni bir hüküm üzerinde anlaşmakla yükümlüdürler. 
  • Bu Sözleşme, kapsamındaki tüm konular açısından, Triber ile Kullanıcı arasındaki tek Sözleşmedir. İşbu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak taraflar arasındaki her türlü yazılı ve sözlü her türlü müzakere, anlaşma sözleşme ve benzeri belgeler, kendiliğinden yürürlükten kalkmıştır.
  • Triber’ın kendisine bu Sözleşme kapsamında tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması ya da Kullanıcı’dan bu Sözleşme ile taahhüt ettiği yükümlülüklerinden herhangi birine uymasını talep etmemesi, bu hakkından veya Kullanıcı’nın bu Sözleşme ile taahhüt ettiği yükümlülüklerinin herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
  • Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşme ile veya yorumu ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 
  • Taraflar iş bu sözleşmenin uygulamasında ve doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Triber’ın defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtlarının, bilgisayar çıktılarının ve Triber’ın gerek gönderdiği gerek Kullanıcı’dan gelen her türlü faksların,  münhasır kanıt olacağını ve bunlara karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini ve Triber’ın bu kayıtların kesin ve münhasır kanıt oluşturacağını, davada kanıt olarak dayanması durumunda Triber’a defterlerinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.